2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2…

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към интеграцията на учениците, които приемат различията  в културата, религията, социално-икономическия статус и уменията на връстниците си. Известно е, че образованието е…

2018/2019 "Еразъм+" Ключова дейност 1…

Проектна идея и дейности: Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за изграждане на иновативно училище с нов модел на управление, в който учителите се развиват като постоянно квалифициращ се…

2017/2018 „ЕРАЗЪМ +“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: „ПЪТУВАЩА…

  Проектна идея и дейности: Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за повишаване на квалификационна дейност на педагогическия персонал. Десет преподаватели от 2. СУ ще участват в…

2006/2009 Сократ/Коменски Училищни партньорства…

Име на проекта: Европейски големи книги с приказки и легенди Програма: Учене през целия живот, НА ЦРЧР, Програма “Сократ/Коменски“ – Международни училищни партньорства Автор и координатор на проекта: Елеонора Лилова…

2009/2011 Коменски Регионални партньорства: „…

Име на проекта: Европейските столици през погледа на детското творчество Програма: Учене през целия живот, НА ЦРЧР, Програма „Коменски“ – Регионални международни партньорства Съавтор и координатор на проекта за 2 СОУ: …

2016/2018 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Training…

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се подготвят учители-лидери на бъдещето. Да се създаде рамка за изисквания за училищно лидерство, да се подготви 5-месечна обучителна многоезична програма и да се развие…

2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране…

Проектна идея и дейности: Полицентричните училищни инспекции оценяват качеството и функционирането на мрежа от училища и техните партньори /родители, местна власт, НПО, бизнес и др./, с цел валидиране и подкрепа на…

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “…

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се разработят и приложат иновативни практики, инструменти и методологии в училище, разширявайки качеството и приложимостта на образованието, по-конкретно във връзка с…

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии…

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към запознаването на учениците със старите занаяти, но и със съвременния пазар на труда, тенденциите за развитието му и професиите на бъдещето. По време на учебната година…

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща…

Проектна идея и дейности: Четиринадесет преподаватели от 2 СОУ ще участват в квалификационни курсове в европейски страни, ще обменят опит с чуждестранни колеги и ще създаде предпоставки за препредаване на опит. Очаква…

2013/2015 Коменски Многостранни училищни…

Проектна идея и дейности: Проектната идея е вписана в цветовете на дъгата, като всеки цвят отговаря на определен учебен предмет или дейност (гражданско образование, науки, спорт, култура). Участниците имат възможност да…

2013/ 2014 2-ро СОУ участва в проект “Animating…

Проектна идея и дейности: Създаване на кратки анимации и създаване на филм-анимация за британския композитор Бритън, автор на „Пътеводител на младия човек в оркестровото изкуство“. Млади хора от Русия, Великобритания и…