Публикувано на 22.07.2021

        В периода от 04.07.2021г. до 17.07.2021г. екип от учители от 2. СУ участва в мобилност по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, Еразъм+, КД1 в гр. Флоренция, Италия. Г-жа Радослава Бочева и г-жа Росица Василева имаха за задача да обогатят методологичната си палитра чрез обучение в курс : "21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity".

       Целта на екипът от 2. СУ е да се създаде среда за развитие на емоционалната, социалната и мултикултурната интелигентност. Участниците в горепосочената мобилност ще развият както компетенциите, така и практическите си умения за вариативно използване на съвременни методи, умения и културен обмен, придаващи европейско измерение на учебните часове, наложено от тенденцията на увеличаване на етническата пъстрота в Европа. Подготвеният екип от курса във Флоренция ще разпространи придобитите познания, ресурси и опит сред колегията посредством отворени врати, открити практики, работилници и предоставяне на ресурси.