Публикувано на 09.07.2022

Проектна идея и дейности: Проектът цели да създаде екип от квалифицирани специалисти, работещи за изграждането на пълноценни млади хора, с изразена гражданска позиция, перспективни професии и лични качества, които дават на индивида най-голям шанс за достоен живот в съвременното динамично и мултикултурно общество. Постигането на горепосочените цели се проектира в 5 оси на действие: 1. Създаване на среда, в която възпитаниците ни, от рано да развиват ценни качества и умения, които ще повишат тяхната конкурентоспособност - уменията за адаптация, устойчивост в мотивацията за учене, уменията на 21.век, справяне в конфликтни ситуации, толерантност и креативност. 2. Посредством създаването и дейността на Кариерен център от ново поколение ще се съдейства за адекватното професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците. Имаме амбицията да се постигне корелирането на професионалното развитие на учениците в синхрон със съвременната конюнктура на пазара на труда, посредством осигуряване на необходимата информация. Ще подготвяме учениците за живота след училище чрез дейности и обучения, свързани с придобиване на знания и умения, необходими при търсене на работа, успешното кандидатстване, презентирането, защитаването на позиция и други. Кариерният център е ангажиран с поддържането на постоянен информационен кът в полза на цялата общност. 3. Чрез създаването на възможности за изучаване на бизнес-английски език ще се повиши езиковата компетентност на учениците и ще се създаде възможност за успешната им реализация. 4. Чрез проекто-базирано обучение ще се работи за развиване на практическите умения и увеличаване на информираността на младите хора. Проектите дават възможност на учениците да развият креативността си, да придобият по голяма адаптивност, да бъдат устойчиви в мотивацията си за учене и да научат много за проблемите на съвременността и Европейския съюз. 5. Кариерният център ще подпомага учителите в тяхното професионално израстване. Чрез обучения и обмен на добри практики по примера на водещи европейски образователни системи, знанията ще се превърнат в достояние на цялата общност. Проекта е насочен към учениците от 4-ти, 11-ти и 12-ти клас. За осъществяването на настоящия проект ще подготвим и изпратим 10 силно мотивирани, отговорни и отворени към промените в образованието педагогически кадри на обучение в европейски образователни курсове. Проектът ще окаже огромно влияние върху всички целеви групи по отношение на повишаване на познанията за възможностите за развитие, кариерното ориентиране, езиковите компетентности, както и уменията на 21.век и мотивацията за учене през целия живот. Ние вярваме в бъдещето на нашите деца на качествени европейски граждани, заемащи достойно място в обществото.

image-20220709090409-1
image-20220709090409-1