Публикувано на 23.02.2023
Снимка
Иновации в действие

НП „Иновации в действие“

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

Общата цел заложена в програмата е създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за по-успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения на XXI век.