Национално състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VІІ клас

Учим се днес, за да успеем утре
12.05.2021

Уважаеми учители, ученици, родители

Уведомяваме Ви, че НПМГ  „Акад. Л. Чакалов“ е определана за домакин на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VІІ клас и регламента на състезанието, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 05.06.2021 г. в град София.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула – по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2020/2021 година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 – „Талантлив химик“От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2020/2021 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

Част І: 15 задачи с избираем отговор.

Част ІІ: 7 задачи със свободен отговор.

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути). Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Според регламента на състезанието на участниците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени  калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на  резултатите на ученика и работа с личните му данни.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност/ученическа карта/бележката и служебна бележка от системата на състезанието.

Заявка за участие в състезанието се подава на nclc.npmg.org до 02.06.2021 г., включително.

За допълнителна информация e-mail на НПМГ: npmg@npmg.org или на www. npmg.org