Снимка
книги
 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Закон за народната просвета - отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)
 3. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
 4. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 5. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план - отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн.., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)
 6. Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания
 7. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 8. Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 9. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 10. Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 11. Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 12. Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
 13. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 14. Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 15. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 16. Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 17. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 18. Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти
 19. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 20. Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки и гимназии или СОУ
 21. Наредба № 3 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити