План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План прием след 7. клас

График на дейностите за завършващите 7 клас през учебната 2020/2021 г.

 

1.Дати за провеждане на изпитите от НВО VІІ клас:

      - Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

      - Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 2.График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г.

 

Вид дейност Срок
Оценяване на изпитните работи от НВО

19 – 27 юни 2021 г.                                                                                                              

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап

до 02 юли 2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 - изобразително изкуство

 - музика

 - спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.

 

Файл Заявление за проверка на способностите на учениците

 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКАЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Допуска се да влезе в сградата на училището като преминава през проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
 • Влиза в изпитната зала като показва на квестора документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по- късно от 15 (петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, триъгълник. Ако е ученик с нарушено зрение - и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е запознат с настоящия инструктаж.

Допълнителни изисквания в условия на извънредна епидемична обстановка:

 • Допуска се да влезе в сградата на училището със защитна маска на лицето или с предпазен шлем, без струпване на входа и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. Последователно преминава през мерене на температура и дезинфекция на ръцете.
 • Носи със себе си прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, и защитни ръкавици по желание.
 • Влиза в изпитната зала с поставена маска или предпазен шлем, а по желание - и с ръкавици.
 • Може да носи и лични средства за дезинфекция.
 • Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е запознат с настоящия инструктаж, в т.ч. и с правилата за спазване на противоепидемичните мерки.
 • Изключва изцяло и поставя всички средства за комуникация/електронни устройства в предоставения му от квестор прозрачен плик с името му и го оставя на обособено за целта място в изпитната зала.
 • Всеки ученик поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи (дреха и/или чанта), който поставя на свободно място до себе си.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, листове за чернова. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

• Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част. Математическите формули за НВО по математика се получават в началото на част 1.

Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

 

Учебен предмет

Част 1

Част 2

 

Времетраене в минути

Допълнително време за учениците със СОП

Времетраен е в минути

Допълнително време за учениците със СОП

БЕЛ

60

+ до 30 минути

90

+ до 50 минути

Математика

60

90

 

 

 

 

 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора. (Времето за самостоятелно запознаване с текста за. преразказа се включва във времетраенето за работа по част 2.)
 • По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване с текста за преразказ няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговорите и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект - лист за отговори и/или в свитъка за белова. Внимание! Изпитният материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъде проверявани!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

• При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др

 

 1. преписва от работата на друг ученик;
 2. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 3. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
 • След приключване на работата:

• Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми неговото идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа, без да напуска работното си място, като под прякото наблюдение на квестора:

 1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик е идентификационната бланка, запечатаният вече плик е част 1 и свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;
 5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа е указания за работа, а на изпита по математика - и математическите формули.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.
 • Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала не се приема, не се засекретява и не се оценява.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвърден план-прием в 8. клас за учебната 2021/2022 година

Профил                                             Профилиращи предмети                                            Първи/втори чужд език                                                          Балообразуване в точки                     
Природни науки Биология и ЗО и химия и ООС Английски език/испански език (2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството
Чужди езици Английски език и испански език Английски език/испански език (2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството
Хуманитарни науки БЕЛ и история и циливизации Английски език/испански език (2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството
Предприемачески Предприемачество и инф. технологии Английски език/немски език

(2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството

    

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците