Устав на ученическия съвет на 2. СУ "Акад.…

       Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.        Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и…

План за дейността на ученическия съвет на 2. СУ…

       Училището е мястото, където учениците трябва да развиват и усъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот. Училището…